Vásároljon most az alábbi DeWalt kerti szerszámok közül és egy 20.000 Ft értékű DeWalt szerszámos hátizsákot adunk ajándékba!

Termékeink részleteiről, készleteiről, érdeklődjön telefonon.
Gyorsabban kereshet, ha tudja a termék cikkszámát:

Kosár

Az Ön kosara üres

Vissza a boltba
Telefon 0623 744 802

Vásárlási feltételek

Rozinger Zoltán e.v. az általa forgalmazott termékekre vonatkozó megrendeléseket – eltérő megállapodás hiányában – az alábbi feltétekkel teljesíti:

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1 Jelen ÁSZF-ben olyan általános szabályok kerültek megfogalmazásra, melyek valamennyi, a Megrendelő és Rozinger Zoltán e.v. szerződéses ügylete során mind a Megrendelőre, mind pedig a vele szerződő Rozinger Zoltán e.v.-ra kötelezőek.
1.2  Az ÁSZF-ben foglaltak a Megrendelő és Rozinger Zoltán e.v. között létrejött, valamennyi szerződés és ügylet vonatkozásában szerződéses feltételnek minősülnek, és az ÁSZF a megrendelés elválaszthatatlan részét képezi.
1.3 Rozinger Zoltán e.v. fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-ben foglalt feltételektől eltérő tartalommal az általa meghatározott bármely Megrendelő, vagy megrendelés vonatkozásában egyedi megállapodást kössön. Egyedi megállapodás kötésekor az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések csak annyiban alkalmazhatóak, amennyiben azok tekintetében a felek az egyedi megállapodásban eltérőén nem rendelkeznek.

II. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

Ajánlatkérés

2.1 Rozinger Zoltán e.v. a termékeire vonatkozó ajánlatkéréseket elektronikus levélben fogadja. A Megrendelő csak és kizárólag olyan megjelenítéseket kérhet, melyek nem állnak jogvédelem alatt, vagy ha igen, akkor azokat jogszerűen használhatja.
2.2 Az ajánlatkérés alapján Rozinger Zoltán e.v. elkészíti az igényelt termékre vonatkozó Ajánlatát, amelyet a Megrendelő által megadott e-mail címre juttat el. Az Ajánlat tartalmazza az ellenértéket, valamint azokat a paramétereket és esetleges egyéb feltételeket is, amelyekkel Rozinger Zoltán e.v. az Ajánlat teljesítését vállalni tudja. Az Ajánlat tartalmazza Rozinger Zoltán e.v. képviseletében nyilatkozattételre jogosult személy nevét és elérhetőségét is. Rozinger Zoltán e.v. érvényes árajánlatot kizárólag írásban ad és az árajánlat kizárólag megrendelés esetén jelent kötelezettséget. Az árajánlat érvényessége 30 nap, az ettől eltérő érvényességi időt külön tüntetjük fel.

Az Ajánlat visszaigazolása, megrendelés

2.3 Az Ajánlat tartalmára vonatkozó módosítási igényeit a Megrendelő elektronikus levélben küldi meg, melynek alapján Rozinger Zoltán e.v. az általa teljesíthetőnek tartott változtatásokat elvégzi és az újabb Ajánlatot a Megrendelő részére elektronikus úton eljuttatja.
2.4 Az elfogadott Ajánlat alapján Megrendelő írásos megrendelést küld Rozinger Zoltán e.v. részére melyben feltünteti a megrendeléssel kapcsolatban nyilatkozattételre jogosult képviselője nevét és elérhetőségét. A Megrendelő továbbá megrendelést adhat közvetlen a barkacssarok.hu honlapba épített árkalkulátoros megrendelő modul használatával.
2.6 A Megrendelő jogosult megrendelését a teljesítést megelőzően módosítani, köteles azonban az ebből eredő valamennyi többletköltséget Rozinger Zoltán e.v. részére megtéríteni.

III. FIZETÉSI FELTÉTELEK

3.1 Rozinger Zoltán e.v. által forgalmazott termékeinek ellenértékét előre fizetéssel utalással lehet kiegyenlíteni.
3.2 A konkrét megrendelésre vonatkozó fizetési módot és határidőt Rozinger Zoltán e.v. által küldött 1.2 pont szerinti Ajánlat, illetve a barkacssarok.hu megrendelő modulja által küldött elektronikus levél tartalmazza.
3.3 A megrendelő tudomásul veszi, hogy Rozinger Zoltán e.v. (2030 Érd Szovátai u. 37/B.) adatkezelő által a barkacssarok.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, számlázási adatok:
(név, adószám, utcanév, házszám, település, irányítószám)
szállítási cím: (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám), telefonszám. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

IV. TELJESÍTÉS

4.1 Rozinger Zoltán e.v.. a megrendelt termék kiszállítását a Megrendelő által a megrendelésben megnevezett kapcsolattartó részére elektronikus úton jelzi.

Kiszállítás

4.2 Amennyiben az Ajánlat szerint a megrendelt termék Megrendelő részére történő továbbítása Rozinger Zoltán e.v. feladata, úgy ezen kötelezettségének a Készrejelentést követően tesz eleget oly módon, hogy az Express One futárszolgálat csomagként vagy egyéb úton az elkészült terméket a Megrendelő címére juttatja. Ha a Megrendelő a termék ellenértékének részét fizette megrendeléskor, úgy Rozinger Zoltán e.v. a kiszállítással egyidejűleg jogosult a végszámla kiállítására, melyet a Megrendelő átvételkor egyenlít ki készpénzben (utánvét).
4.3 Amennyiben a megrendelt termék elszállítását a Megrendelő vállalta, úgy ezen kötelezettségének a Készrejelentéstől számított 4 munkanapon belül köteles eleget tenni. Ebben az esetben Rozinger Zoltán e.v. a termék átadásával egyidejűleg adja át a Megrendelőnek, illetőleg a képviseletében megjelenő személynek a szabályszerűen kiállított számlát, akinek a számla és a megrendelt termék átvételét a személyazonosságának igazolása és rögzítése mellett aláírásával kell elismernie, a számlán szereplő fizetendő összeget kiegyenlítenie. Ha a Megrendelő a megrendelt termék elszállításáról a Készrejelentéstől számított 5 munkanap elteltével sem gondoskodik, úgy Rozinger Zoltán e.v. választása szerint jogosult azt a Megrendelő költségére Express One futárszolgálat csomagban feladni, vagy az el nem szállított áru tárolásáért napi 500 Ft tárolási díjat felszámítani.

V. SZERZŐDÉSSZEGÉS

Késedelem

5.1 Amennyiben a Rozinger Zoltán e.v. az Ajánlatban vállalt teljesítési határidővel saját hibájából késedelembe esik, úgy kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik, melynek mértéke a nettó ellenérték napi 1 %-a, maximum 10 %. Rozinger Zoltán e.v. hibájából bekövetkező 10 munkanapot meghaladó késedelem esetén a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni.
5.2 Ha a teljesítés Rozinger Zoltán e.v. hibájából végérvényesen meghiúsul, úgy 10 % meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
5.3 Rozinger Zoltán e.v. által kiállított számlát Megrendelő köteles az abban megjelölt fizetési határidőre kiegyenlíteni. Ennek elmulasztása esetén a Rozinger Zoltán e.v. a szerződéstől azonnali hatállyal jogosult elállni.

Hibás teljesítés

5.4 Mennyiségi kifogással az 3.2 pont szerinti teljesítés esetén a küldemény igazolt átvételét követő 1 munkanapon belül, az 3.2 pont szerinti teljesítés esetén pedig az elszállítástól számított 1 munkanapon belül lehet élni.
5.5 Minőségi kifogást a teljesítéstől számított 8 naptári napon belül lehet bejelenteni kizárólag írásban.
5.6 Megrendelő kötelessége a termék felhasználási módjának ismerete, megfelelő strapabírású termék választása; hibás választás nem minősül hibás teljesítésnek, nem minősül minőségi problémának.
5.7 Hibás teljesítés miatti kifogásokat Rozinger Zoltán e.v. kizárólag írásban, elektronikus úton fogad az barkacssarok@gmail.com címen.

Elállás

5.7 A Megrendelő jogosult a 1.4 pont szerinti megrendelésétől elállni, köteles azonban Rozinger Zoltán e.v.-t ebből eredően érő kárt részére maradéktalanul megtéríteni.
5.8 Érdekmúlásra hivatkozással a Megrendelő kizárólag abban az esetben jogosult a szerződéstől elállni, ha annak feltételeit, okát és pontos dátumát az Ajánlatkérésben és a Megrendelésben tételesen rögzítette.

VI. EGYÉB FELTÉTELEK

6.1 Felek (Rozinger Zoltán e.v., Megrendelő) a feladat elvégzése során szorosan együttműködnek, tájékoztatják egymást minden olyan eseményről, amely a feladat teljesítésére, illetve a határidők megtartására hatással lehet, mindvégig egymás üzleti és erkölcsi előnyének kölcsönös maximalizálására törekednek.
6.2 Felek megállapodnak abban, hogy vita esetén azt elsősorban békésen, tárgyalásos úton kívánják rendezni. Amennyiben ez nem lehetséges; kikötik a Budaörsi Városi Bíróság illetékességét, azzal, hogy a nem helyi bíróságok hatáskörébe tartozó ügyekben a jogszabályban meghatározott bíróság lesz illetékes.
6.3 Jelen szerződést Felek magyar nyelven kötötték.
6.4 Jelen szerződésre a magyar jog az irányadó.
6.5 Felek közötti jogviszonyra egyebekben a Polgári Törvénykönyv szabályai irányadóak.
6.6 Jelen szerződés egyes rendelkezéseinek, vagy jelen szerződés alapján, kapcsolatban átadott dokumentumoknak esetleges jogellenessége, érvénytelensége, hatálytalansága vagy végrehajthatatlansága a szerződés egyéb rendelkezéseinek jogszerűségét, érvényességét, hatályosságát vagy végrehajthatóságát nem érinti.
6.7 Jelen ÁSZF és adott megrendelés alapján Rozinger Zoltán e.v. által forgalmazott termékre a Megrendelő továbbértékesítési jogot is magába foglaló, kizárólagos felhasználási jogot nem szerez.
6.8 Amennyiben Rozinger Zoltán e.v. a Megrendelő utasításai szerint jár el a megrendelés teljesítése során, úgy a Megrendelő viseli a teljes felelősséget a szerzői jogok, a szabadalmi jogok, a szellemi alkotásokhoz kapcsolódó más jogok és bármely egyéb jog megsértéséből eredő kár, követelés, büntetés, költség vagy egyéb hasonló jellegű, előre nem látható kiadás fellépése esetén. A Megrendelő ilyen esetben köteles Rozinger Zoltán e.v.-t mentesíteni a hozzá benyújtott követelésekkel, ellene indított peres eljárásokkal szemben vagy a felmerülő mindennemű egyéb eljárás vagy költségviselés alól.
6.9 Rozinger Zoltán e.v.-nek joga van a terméket mintaként felhasználni, referenciaként bemutatni.
6.11 A szerződés kizárólag írásban módosítható, beleértve annak kiegészítését is.

Az Általános Szerződési Feltételek tulajdonosa: Rozinger Zoltán e.v.